Til hovedinnhold arrow-right arrow-left arrow-down arrow-up linkedin file-o file-pdf-o angle-down angle-up angle-right angle-left twitter facebook paper-plane google-plus

Personvernerklæring

Personvernerklæring SpareBank 1 SMN Spire Finans AS (Spire Finans). Oppdatert februar 2020.

Personvernerklæring

Personvernerklæring SpareBank 1 SMN Spire Finans AS (Spire Finans). Oppdatert februar 2020.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, fødselsnummer, telefonnummer eller en vurdering. Personopplysningene er dine og du har selv rett til å bestemme over disse.

I denne erklæringen får du informasjon om hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi sørger for at ditt personvern blir ivaretatt.

I juli 2018 kom det en ny personopplysningslov. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR - General Data Protection Regulation) som gjelder for Spire Finans når det gjelder innsamling og behandling av persondata.

Vi tar vi sikkerheten til dine personopplysninger på alvor. Det skal være sikkert for deg å benytte deg av de produktene og tjenestene vi tilbyr. Vi har taushetsplikt og vil behandle dine personopplysninger, som behandlingsansvarlig, etter gjeldende personvernlovgivning.

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter når det samles inn opplysninger om deg, for eksempel fra nettstedet vårt eller når du er kunde, samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Når vi skriver «du» eller «deg» i denne erklæringen, mener vi deg, som medarbeider hos vår kunde eller potensiell kunde eller andre relevante personer, slik som reelle rettighetshavere, garantister, autoriserte representanter og tilknyttede parter.

1. Oversikt over typer av personopplysninger vi samler inn

Spire Finans tilbyr produkter og tjenester for næringskunder, og personopplysninger vil i hovedsak samles inn og behandles for ansatte, eiere og nøkkelpersoner hos våre kunder, potensielle kunder og garantister.

Opplysninger vil omfatte;

 • Identifikasjonsinformasjon: personnummer og navn i form av for eksempel kopi av legitimasjon, pass, BankID, førerkort eller lignende.
 • Kontaktinformasjon: telefonnummer og adresser, inkludert postadresse og e-postadresse
 • Finansiell informasjon: Kreditthistorikk
 • Lovpålagte opplysninger: Opplysninger som kreves for å få grunnleggende kunnskap om kunder og i forbindelse med arbeid mot hvitvasking.
 • Informasjon om din bruk av våre nettsider, plattformer og digitale apper som trafikkdata, stedsdata og andre kommunikasjonsdata.

2. Oversikt over hvor vi innhenter opplysningene dine fra

Fra deg
De personopplysningene som registreres, vil i hovedsak innhentes direkte fra deg, for eksempel i forbindelse med etablering av kundeforholdet.

Fra tredjeparter

Vi innhenter opplysninger om deg fra andre for å kunne tilby tjenester, overholde lovkrav og kvalitetssikre opplysninger du har gitt oss. Eksempler på dette kan være offentlig tilgjengelige kilder/registre eller kilder fra private virksomheter. Vi henter blant annet identitetsopplysninger og kredittopplysninger.

Kredittopplysninger hentes kun ved saklig grunn. I forbindelse med registrering av kundeforhold for næringsdrivende, innhentes lovpålagte opplysninger om virksomhetens nøkkelpersoner og reelle rettighetshavere. Opplysningene innhentes fra Brønnøysundregisteret og kommersielle informasjonstjenester som leverer informasjon om blant annet reelle rettighetshavere og politisk eksponerte personer.

3. Informasjon om formål som personopplysningene brukes til

Administrasjon av kundeforholdet

Spire Finans vil bruke dine personopplysninger for å oppfylle de forpliktelser vi har påtatt oss for etablering og gjennomføring av oppdrag og avtaler med vår kunde og eventuelle garantister og for å kunne oppfylle lovpålagte oppgaver som for eksempel anti hvitvaskingsarbeid.

Spire Finans vil ved avtaleinngåelsen og under avtaleforholdet registrere opplysninger om deg og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet. Spire Finans vil også registrere opplysninger om personer som Spire Finans har avslått å inngå avtale med. Dette for å kunne underrette om avslaget og dokumentere forholdet.

Markedsføring

Spire Finans kan behandle personopplysningene i markedsføringsøyemed dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til ditt personvern. Markedsføres produkter og tjenester innen en annen produktkategori enn den kunde du representerer har avtale om, kreves det samtykke fra deg for å benytte andre kundeopplysninger enn de nøytrale.

Profilering

Med profilering mener vi enhver form for automatisert behandling av personopplysninger som brukes til å vurdere egenskaper knyttet til deg. For eksempel for å analysere eller forutsi aspekter som gjelder din økonomiske situasjon, dine personlige preferanser eller transaksjonsatferd.

Profilering brukes i Spire Finans i forbindelse med utarbeidelse og gjennomføring av markedsføringskampanjer, til kundeoppfølgingsformål og ved utarbeidelse av produkttilbud. Spire Finans har en berettiget interesse til å bruke profilering, for eksempel når vi foretar kundeanalyse til markedsføringsformål eller transaksjonsovervåkning for å avdekke svindel.

Sikkerhet

Spire Finans jobber kontinuerlig med å sikre at dine personopplysninger er beskyttet mot tap, ødeleggelse, misbruk eller uautorisert tilgang. Rammeverket for sikkerhet oppdateres jevnlig i tråd med den teknologiske utviklingen.

Videre har Spire Finans en berettiget interesse i å behandle personopplysninger for å sikre våre  verdier, for eksempel ved drift av infrastruktur og adgangskontroll.

Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer

Spire Finans vil behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger knyttet til ansatte hos våre bedriftskunder (f.eks daglig leder eller styremedlemmer) eller tredjeparts garantister eller kausjonister. Dette gjøres i forbindelse med etablering av kundeforholdet, og ved bruk av systemer for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Dette inkluderer systemer for interne målinger og omfatter modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko. Personopplysninger til dette formålet innhentes blant annet fra kredittopplysningsforetak.

Forebygging og avdekking av straffbare handlinger

Spire Finans kan behandle personopplysninger til det formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. I slike tilfeller vil Spire Finans kunne være forpliktet til å innhente informasjon og utlevere opplysninger til banker og finansforetak, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen. Spire Finans vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Spire Finans er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim. Du vil ikke ha innsynsrett i enkelte opplysninger Spire Finans har registrert så lenge en etterforskning pågår. Dette følger av lov om hvitvasking.

Spire Finans vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller når du har samtykket til det. I tillegg kan Spire Finans behandle personopplysningene for å forebygge og avdekke straffbare handlinger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til ditt personvern.

Kundeautentisering ved bruk av elektroniske tjenester

Når du benytter deg av Spire Finans sine elektroniske tjenester, kan Spire Finans registrere brukeradferd og brukermiljø samt avvik fra dette, identifisere den datamaskinen eller mobile enheten du bruker til å utføre tjenesten, datamaskinens/enhetens tilstand o.l. Denne informasjonen vil Spire Finans bruke for å kontrollere at det er rett person som benytter den aktuelle tjenesten. Spire Finans kan også bruke informasjonen i en risikovurdering for å tilpasse autentiseringsmetoden som du skal benytte for tjenesten.

Analyse og utvikling av nye tjenester

Spire Finans kan samle inn opplysninger som brukes til analyse av hvordan du som kunde bruker våre tjenester i forbindelse med forbedring av eksisterende produkter eller utvikling av nye tjenester.

Spire Finans har i enkelte tilfeller en berettiget interesse av å analysere bruksmønsteret for å identifisere potensiell etterspørsel etter nye produkter og tjenester, forbedre funksjonalitet i allerede eksisterende produkter og tjenester samt utføre tester i forbindelse med utvikling.

Automatiserte kredittavgjørelser

Spire Finans vil kunne benytte automatiserte kredittvurderinger for kredittavgjørelser som omhandler bedrifter, men disse avgjørelsene vil ikke gjelde deg som person.

4. Utlevering av personopplysningene dine

Til tredjeparter

I noen tilfeller foreligger rettslig grunnlag til å dele opplysninger med tredjeparter. Dette kan være offentlige myndigheter, leverandører, betalingstjenesteleverandører og forretningspartnere. Spire Finans vil da sørge for at aktuelle bestemmelsene om taushetsplikt følges. Når vi leverer tjenester og produkter, kan det bety at vi må utlevere informasjon om deg.

Dersom Spire Finans setter ut oppgaver som innebærer at en leverandør skal behandle personopplysninger på vegne oss, vil leverandøren som regel være en databehandler. Forholdet til databehandler reguleres i en egen databehandleravtale mellom Spire Finans og leverandør og sikrer forsvarlig behandling av persondata.

Spire Finans bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller vil vi inngå avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket. Bruken av databehandlere er ikke det samme som utlevering av personopplysninger.

Per i dag benytter Spire Finans for eksempel slike typer databehandlere:

Leverandører av programvare og skyløsninger samt distributører/ agenter og sourcing-partnere.

5. Spire Finans rettslige behandlingsgrunnlag

Kundeadministrasjon

Formålet med Spire Finans sin behandling av dine personopplysninger er i første rekke å oppfylle vår kontraktsrettslige forpliktelse overfor vår kunde i samsvar med de avtalene vi har inngått.

Rettslige forpliktelser

Spire Finans behandler personopplysninger for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger. Eksempler på dette er forebygging og avdekking av straffbare handlinger, som hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og bedrageri, sanksjonsovervåkning, bokføringskrav, rapportering til skattemyndigheter, politimyndigheter, namsmyndighet og tilsynsmyndigheter, krav og forpliktelser knyttet til betalingstjenester, andre forpliktelser knyttet til lovgivningen, for eksempel pantesikkerhet i forbindelse med kausjonsansvar for våre bedriftskunder.

Berettiget interesse

Spire Finans kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen må være lovlig, definert på forhånd, reell og saklig begrunnet i virksomheten.

Eksempler på behandling basert på berettiget interesse er markedsføring i løpende avtaleforhold, kundeanalyser basert på profilering til markedsføringsformål, transaksjonsovervåkning for å avdekke straffbare handlinger og behandling av persondata til ansatte hos bedriftskunder for å oppfylle kontraktsrettslige forpliktelser overfor bedriftskunden.

Samtykke

Dersom ikke annet behandlingsgrunnlag foreligger, vil behandlingen av personopplysninger basere seg på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke.

Dersom du har avgitt samtykke, kan dette på hvilket som helst tidspunkt trekkes tilbake. Trekker du tilbake ditt samtykke, vil behandlingen opphøre, og personopplysningene slettes dersom oppbevaring av opplysningene er basert utelukkende på avgitt samtykke. Informasjon om formål, behandlingsaktiviteter og tilbakekalling av det aktuelle samtykket gis når du blir bedt om å avgi samtykke.

6. Dine rettigheter

Innsyn i opplysninger og dataportabilitet
Innsynsforespørselen gir deg rett til å få innsyn i data vi har lagret om deg. Dette gjelder informasjon du selv har oppgitt, informasjon vi har hentet fra eksterne kilder, og informasjon om behandling av opplysningene.

Spire Finans sine interne vurderinger og lignende interne data faller utenfor innsynsretten. Det samme gjelder enkelte personopplysninger som vi har innhentet for å oppfylle lovpålagte forpliktelser, som for eksempel anti-hvitvaskingsforpliktelser.

Dataportabilitet er din rett til å motta personopplysninger du selv har gitt oss. Opplysningene skal sendes i et lesbart format. Dette gjelder opplysninger du har gitt oss direkte, basert på inngått samtykke eller for å oppfylle en avtale.

Innsigelse mot behandling
Du har rett til å protestere på behandling av dine personopplysninger som skjer på grunnlag av berettigede interesser med mindre slike interesser overstyrer dine grunnleggende rettigheter eller friheter. I tilfeller hvor behandling av dine personopplysninger er basert på vår berettigede interesse og opplysningene benyttes for direkte markedsføring og profilering i forbindelse med slik markedsføring, har du alltid rett til å fremme innsigelser mot behandlingen.

Retten til sletting av personopplysninger
Så lenge vår kunde har en aktiv avtale med oss vil det være nødvendig for oss å oppbevare dine personopplysninger. Når en avtale blir avsluttet, vil dine personopplysninger bli oppbevart i en periode for å kunne gi best mulig service. I tillegg oppbevarer vi opplysninger etter at avtalen er avsluttet for å oppfylle lovpålagt oppbevaringsplikt samt forsvare oss mot rettskrav. Deretter blir dine personopplysninger permanent slettet.

Enkelte opplysninger er det lovpålagt å oppbevare, også personopplysninger, for eksempel til bokføring, skatterapportering og myndighetsrapportering. Disse dataene vil også bli slettet automatisk, men normalt etter en lengre periode. Det er viktig å poengtere er at disse personopplysningene kun blir brukt til disse formålene og derfor er strengt tilgangsbegrenset.

Dersom du opplever at Spire Finans oppbevarer dine personopplysninger urettmessig, har du rett til å be oss om at disse blir slettet.

Retting av feilaktige personopplysninger om deg selv
Hvis opplysningene er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å få opplysningene rettet med de begrensninger som følger av lovgivningen.

Begrenset behandling av personopplysninger
Dersom du klager over riktigheten i registrerte opplysninger, lovligheten ved behandlingen, eller du har fremmet innsigelse mot behandlingen av opplysningene, kan du be oss om å begrense behandlingen av disse opplysningene til kun lagring. Behandlingen vil bli begrenset til kun lagring inntil opplysningene er rettet, eller det kan fastslås at våre berettigede interesser går foran dine interesser.

Dersom du ikke har rett til å slette opplysningene vi har registrert om deg, kan du i stedet be om at vi begrenser behandlingen av disse opplysningene til kun lagring. Dersom behandlingen av opplysningene som vi har registrert om deg, er nødvendig for å fremme et rettslig krav, kan du også kreve at annen behandling av disse opplysningene begrenses til lagring. Vi kan behandle opplysningene dine til andre formål dersom dette er nødvendig for å fremme et rettslig krav eller hvis du har gitt ditt samtykke til dette. Vi oppfordrer deg til å kontakte oss for å få mer informasjon om hvilke konsekvensene en begrensning kan bety for kundeforholdet.

7. Bruk av informasjonskapsler (cookies) og analyseverktøy

Det er viktig for oss at du føler deg trygg når du besøker nettsidene våre, www.spirefinans.no, samtidig som vi kan yte vårt beste for å gi deg de tjenester du trenger.

Nettsidene til Spire Finans benytter seg av informasjonskapsler. Dette er små biter data som lagres på datamaskinen, nettbrett eller mobiltelefonen din av nettleseren du bruker. En informasjonskapsel tilhører et bestemt nettsted, og kan ikke leses av andre nettsteder. I tillegg til informasjonskapsler bruker vi piksler og script fra tredjepart.

Verktøyene vi benytter for å innhente informasjon er Google Analytics (inkluderer analyse av  bruk av nettsiden), LinkedIn (LinkedIn Insight Tag er aktuell for markedsføring ved retargeting), Xandr (analyse og informasjon om effekt av markedsføring) og Facebook (måling av aktivitet/ markedsføring ved retargeting).

Alle nevnte samarbeidspartnere har gjennom sine personvernerklæringer beskrevet hvordan personopplysninger behandles og lagres.  

Aktive verktøy på våre nettsider brukes til å gi deg relevant informasjon og til markedsføring.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon ved å endre innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet. På www.nettvett.no kan du lese mer om hvordan du administrerer informasjonskapsler i nettleseren din.

Hvis du ikke har logget inn på våre sider, har vi ikke mulighet til å identifisere deg som enkeltperson, men ved informasjonskapsler og overfor nevnte analyseverktøy måler vi allikevel aktivitet på våre nettsider i form av statistikk som:

 • Hva du gjør på nettsidene våre, som for eksempel hvilke sider du besøker og hvor ofte eller hvor lenge du er her
 • Din omtrentlige geografiske plassering ved hjelp av IP-adresse, som deretter blir anonymisert
 • Hvilke nettsteder brukere kommer fra
 • Teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem.

Dette vil vi igjen bruke ut til ulike kundegrupper slik at vi kan lage bedre anbefalinger og gi deg informasjon og markedsføring om produkter tilpasset dine behov.

Har du vært innlogget kan vi bruke informasjon om det du gjør på nettsidene til å gjøre din brukeropplevelse bedre. Formålet med informasjonen vi samler inn er å:

 • Tilrettelegge nettsidene mer i retning av dine behov
 • Gi deg bedre anbefalinger, tilpasse tilbud og tjenester
 • Kontakte deg hvis du står fast

8. Kundeservice og markedsføring av våre produkter og tjenester

Spire Finans ønsker å gi våre kunder informasjon om produkter innenfor de produktkategoriene hvor det allerede finnes et avtaleforhold med Spire Finans eller et selskap i SpareBank 1 SMN konsernet og produktselskaper som SpareBank 1 SMN eier sammen med andre. Spire Finans vil da benytte nøytrale personopplysninger som navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter kunden allerede har inngått avtale om.

Våre produkter er inndelt i følgende kategorier:

 • Fakturasalg
 • Lån og andre kreditter

Innad i de ulike konsernselskapene i SpareBank 1 vil vi uten samtykke fra deg kunne dele følgende nøytrale opplysninger, og benytte disse til markedsføring: Navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter du har inngått avtale om.

Spire Finans kan behandle personopplysningene for markedsføringsformål dersom det er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til ditt personvern. Markedsføres produkter og tjenester innen en annen produktkategori enn de som kunden har inngått avtale om, kreves det samtykke for å benytte andre kundeopplysninger enn navn og kontaktopplysninger, og hvilke produkter kunden har. Uten samtykke vil vi ikke kunne gi like relevante råd og tilbud.

Ved hjelp av personopplysninger, interesse- og brukergruppeprofiler tilpasser vi kommunikasjon, rådgivning og tilbud for at de skal oppleves som relevante og nyttige. Opplysningene om deg kan også bli brukt i analyser, kundeundersøkelser og til utvikling og forbedring av produkter og tjenester og service. Analyser for markedsføringsformål som inkluderer transaksjonsdata, vil kun forekomme dersom du uttrykkelig har samtykket til dette.

Kanaler for digital kundeservice og markedsføring

 • Nettsider: Hjemmeside/nettportal og øvrige nettsider
 • Sosiale medier: Facebook, LinkedIn
 • Andre kanaler: Nyhetsbrev, e-post, kundeundersøkelser

Sosiale medier og behandlingsansvar
For våre sider på sosiale medier, som vår Facebook-side, kan vi ha delt behandlingsansvar med tilbyderen av det sosiale mediet (begrenset til de dataene vi har kontroll over eller tilgang til). Vi oppfordrer deg til å se gjennom det sosiale mediets personverninformasjon for bruk av opplysninger om deg.

Vi behandler opplysninger om dine aktiviteter på vår side, som at du besøker den, publiserer innhold der (f.eks. tekst, bilder og videoer) og reagerer på vårt eller andres innhold (f.eks. likes og kommentar). Dette bruker vi til å administrere siden. Det rettslige grunnlaget for vår bruk av opplysninger til dette formålet er vår berettigede interesse i å gjøre tilgjengelig vårt innhold på sosiale medier og å kommunisere med deg. Husk at du aldri skal oppgi personlig informasjon, verken på vår vegg, våre innlegg eller i chatten.

Vi behandler også aggregerte opplysninger om besøk og aktivitet på våre sider på sosiale medier til statistikk- og analyseformål. Dette er ikke personopplysninger for oss, fordi vi kan ikke knytte dette til enkeltpersoner.

Vi lagrer ikke disse opplysningene selv, men vi har tilgang til dem så lenge vi opprettholder vår side på det sosiale mediet. Du kan når som helst slette opplysninger om deg, f.eks. ved å fjerne innhold eller reaksjoner du har publisert. Merk at dine opplysninger ikke slettes bare ved at du slutter å følge vår side.

Annonsekjøp
Du kan oppleve å se annonser fra oss på sosiale medier og nettsider, når vi kjøper annonseplass gjennom ulike medier. Informasjonen blir kryptert slik at personinformasjonssikkerheten ivaretas, og opplysningene benyttes bare til å gjennomføre plasseringen av annonsen.

Oversikt over aktuelle verktøy for Spire Finans:

Facebook Pixel
Ved å benytte Facebook bildepixel på Spire Finans sine nettsider kan vi levere spesialtilpasset innhold i Facebooks kanaler. Dette innholdet vil være mer målrettet og relevant for brukeren. Facebook Pixel samler inn informasjon om din aktivitet.

Xandr
Med Xandr holder vi rede på hvilke annonser som skal vises, teller antall visninger, klikk og så videre. Dette gjøres anonymt og kan ikke spores tilbake til enkeltpersoner. Det er i dette systemet markedsmateriellet vårt ligger, og opplysningene som vi samler inn benyttes til å levere spesialtilpasset innhold og tilby relevante annonser på eksterne nettsider, for eksempel nettaviser.

Programmatisk annonsering er automatisert kjøp og salg av nettannonser via en børs. Nettavisene legger annonseplasser (visninger) ut for salg på annonsebørsen, og som annonsør legger vi inn bud på hva vi ønsker å betale. Ved hjelp av scriptet kan vi sette kriterier som vi bruker i budgivningen og optimalisere annonsene.

Google Ads og Adobe Advertising Cloud Search
I Google Ads og gjennom Adobe Advertising Cloud Search holder vi rede på hvilke annonser som skal vises, teller antall visninger og klikk, og ser om det blir foretatt en handling basert på annonsene. Opplysningene som vi samler inn benyttes til å levere spesialtilpasset innhold og tilby relevante annonser. Vi kan ikke koble kundedata opp mot plasseringen.

Kundematch-tjenester fra Facebook og Google og LinkedIn
Vi kan vise interessebaserte annonser til deg når du bruker Facebook eller Google gjennom tjenestene Facebook Custom Audience og Google Customer Match. Ved hjelp av Facebook Custom Audience kan vi tilpasse annonsene våre basert på informasjonen vi har om deg. Når disse tjenestene benyttes, kobles din e-postadresse eller ditt telefonnummer opp mot det som er registrert på din bruker hos leverandøren av det sosiale mediet. På denne måten kan vi annonsere mer relevant enn en standardannonse. Vi deler ikke noen av dine personlige opplysninger med Facebook, og e-postadressen din eller telefonnummeret ditt blir destruert idet opplysningen blir lagt opp i annonsekjøpet.

Her får du oversikt og kan gjøre endringer:

Endre innstillinger for annonser på Facebook

Hvordan velge bort annonser på Facebook (gjelder alle annonsører)

Hvordan slå av spesialtilpassede annonser fra Google

Se hvordan du kan administrere cookies          


Behandlingsgrunnlag
Hvis du har et kundeforhold med Spire Finans, vil behandlingen av dine personopplysninger være basert på Spire Finans sin berettigede interesse i å gi deg informasjon og tilbud om produkter innenfor samme produktkategori som du allerede har avtale om. Utover dette vil vi alltid be om ditt samtykke. Du kan når som helst velge ikke å motta slik informasjon.

Hvis du ikke har et kundeforhold med oss, ber vi om samtykke til elektronisk markedsføring og tar hensyn til om du har reservert deg mot markedsføring i Reservasjonsregisteret i Brønnøysund.

9. Kontaktopplysninger, spørsmål og klager

Hvis du lurer på noe angående denne personvernerklæringen eller vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss på telefonnummer 48 50 90 00, e-post; kundeservice@spirefinans.no eller per post; Spire Finans Dronningens gt. 7, 7011 Trondheim.

Ønsker du å klage på behandling av dine personopplysninger kan klagen sendes inn elektronisk her: klageskjema. Dersom du ønsker det, kan du også klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på Datatilsynets nettsider.